Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Aanpassingen Wet zorg en dwang (Wzd)

Redactioneel - 14-06-2021

ZorginstantiesDe beroeps-, cliënten- en brancheorganisaties in de ouderen- en gehandicaptensector hebben gezamenlijk aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan voor vereenvoudigingen in de Wzd. Drie daarvan zijn per amendement overgenomen en worden nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. 

  1. De ‘extern deskundige’ die onvrijwillige zorg na uiterlijk 6 maanden moet beoordelen wordt vervangen door een ‘onafhankelijk deskundige die niet bij de zorg en behandeling van de cliënt betrokken is’ van binnen of buiten de eigen organisatie. Een cliënt kan nog wel zelf vragen om een externe adviseur. 
  2. Zorgverleners hoeven niet elke keer een volledige probleemanalyse uit te voeren e/o toestemming aan de zorgverantwoordelijke te vragen telkens als ze onvrijwillige zorg uit het zorgplan willen inzetten. Zorgverleners hoeven slechts twee vragen voor zichzelf te beantwoorden: is in de gegeven omstandigheden onvrijwillige zorgverlening nodig en kan nu wellicht worden volstaan met een minder ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg? 
  3. Niet alleen mensen met Korsakov, Huntington en NAH kunnen onder de Wzd vallen, maar ook mensen met een andere psychische stoornis. 

De Reparatiewet treedt naar verwachting uiterlijk op 1 januari 2022 in werking.

Minister onderzoekt twee andere wensen

De veldpartijen hebben er ook op aangedrongen om de overstap het makkelijker te maken dat cliënten overstappen van de ouderen- of gehandicaptenzorg (met de Wzd) naar de GGZ (met de Wvggz) en andersom. En ze drongen aan op verduidelijking van de regels voor uitwisseling van cliënteninformatie in het kader van de Wzd.

Beide  punten gaat minister Van Ark onderzoeken. Bovendien heeft zij toegezegd te gaan onderzoeken of een onderscheid gemaakt kan worden tussen lichtere en zwaardere vormen van onvrijwillige zorg, zodat het stappenplan niet altijd integraal hoeft te worden uitgevoerd.