- Nieuws over de Wet Zorg en dwang -

Stand van zaken juni 2013

Achtergrond

De BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) wordt vervangen door twee nieuwe gemoderniseerde wetten: een voor mensen met psychiatrische problemen, en een voor mensen met dementie en/of een verstandelijke beperking.

Voor de laatste groep gaf het ministerie van VWS in 2008 al nieuwe richtlijnen, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving.  Uitgangspunt hierin is: ‘geen vrijheidsbeperking tenzij…’.
Samengevat is de richtlijn:

  1. vrijheidsbeperking mag alléén als je alle alternatieven hebt bekeken en je kunt motiveren waarom die niet lukken;
  2. je mag de beslissing pas nemen, na overleg in een multidisciplinair team;
  3. je moet in het zorgplan precies beschrijven welk ernstig nadeel door de vrijheidsbeperking wordt voorkomen of weggenomen;
  4. de zorginstelling moet aan de inspectie een overzicht kunnen tonen van alle gevallen van vrijheidsbeperking.

Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Onder deze wet gaan niet alleen bewoners van zorginstellingen vallen, maar alle mensen die een diagnose psychogeriatrie of verstandelijke beperking hebben en/of een AWBZ-indicatie op deze grondslag. Dus ook mensen thuis en in het ziekenhuis. 


tweede-kamer400.jpg


September: bespreking in Tweede Kamer

Naar aanleiding van de laatste bespreking door de Tweede Kamer heeft toenmalig staatsecretaris Veldhuijzen – Van Zanten het ‘nee-tenzij’ principe in de nieuwe wet verder uitgewerkt. De vijfde nota van wijziging (juni 2012)  staat nu gepland voor bespreking in de Tweede Kamer, direct na het zomerreces in de week van 3 september 2013.  

Als de wet door de Tweede Kamer is aangenomen, buigt de Eerste Kamer zich er nog over. Pas als ook de Eerste Kamer akkoord is, kan de wet in werking treden. De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer duurt gemiddeld 6 maanden.

handengeven400.jpg


Actieprogramma onvrijwillige zorg

Naar aanleiding van de TV uitzendingen (2011) over de jonge Brandon, die vanwege gedragsproblemen langdurend werd vastgeketend aan de muur, is de “Denktank Complexe zorg” gevormd. De adviezen van deze commissie hebben VWS aangezet tot het maken van een Actieprogrogramma onvrijwillige zorg.

“Het Actieprogramma onvrijwillige zorg en het wetsvoorstel Zorg en dwang dienen beide hetzelfde doel”, zegt staatssecretaris Martin van Rijn in zijn brief van 17 mei jl. aan de Tweede Kamer. “Beide gaan over cliëntgerichte zorgverlening om dwang te voorkomen”. “Cliëntgericht, methodisch, systematisch en multidisciplinair werken” is het uitgangspunt.

Een groot aantal landelijke veldpartijen heeft al toegezegd mee te doen aan de uitvoering van het actieprogramma.  Alleen ActiZ niet, omdat ActiZ het niet eens is met het wetsvoorstel. ActiZ vindt dat het wetvoorstel te hoge eisen stelt aan ‘lichte vormen van vrijheidsbeperking’. Onwerkbaar’ noemt ActiZ de voorgestelde regelgeving. ActiZ is wel voor een verbod op vastbinden.

waarborgzegel_def.jpg

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling wordt toegekend aan zorginstellingen die excelleren in bewegingsvrijheid bieden aan hun cliënten. Dit waarborgzegel is een kroon op het werk van alle mensen die zich daar in de zorginstelling voor inzetten en het geeft hen richting. Al meer dan tachtig instellingen hebben het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. De normen en criteria worden elke twee jaar herijkt aan de state of the art. In augustus publiceert IDé de criteria 2014-2015. Meer weten? Mail ons.

Voor meer informatie zie: www.innovatiekringdementie.nl


Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl
Uitschrijven van de mailinglijst? Klik hier